سارا کریمی

معمار, طراح داخلی و نور پرداز, استاد دانشگاه

پست الکترونیک: [προστασία μέσω email]

Διεύθυνση: Via dei gimaldi, 10, Ρώμη

تلفن همراه: 

تلفن محل کار: 

μερίδιο