Το Σύνταγμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν

Εγκρίθηκε το 1980 - Αναθεωρήθηκε το 1989

ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟΣ - Τα Συμβούλια

 

Το άρθρο 100

Προκειμένου να επιτευχθεί ταχεία εφαρμογή κοινωνικών, οικονομικών, αναπτυξιακών, υγειονομικών, πολιτιστικών, εκπαιδευτικών και άλλων προγραμμάτων βοήθειας, με τη συνεργασία των ανθρώπων και ιδίως όσον αφορά τις τοπικές ανάγκες Η διαχείριση κάθε χωριού, αγροτικής περιφέρειας, περιφέρειας, πόλης, επαρχίας και περιφέρειας θα διαχειρίζεται υπό την εποπτεία ενός Συμβουλίου (αντίστοιχα του χωριού, της περιφέρειας, της πόλης, της επαρχίας, της περιφέρειας), του οποίου τα μέλη θα εκλέγονται από τον τοπικό πληθυσμό31 . Οι απαιτήσεις των εκλογέων και των υποψηφίων, όπως τα καθήκοντα και οι ευθύνες τους, οι διαδικασίες επιλογής, οι διαδικασίες για την εφαρμογή της άσκησης εποπτείας από αυτά τα Συμβούλια και η συνακόλουθη ιεραρχική δομή θα θεσπιστούν από το νόμο, σύμφωνα με τις αρχές της εθνικής ενότητας και εδαφική ακεραιότητα της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, πίστη προς την κεντρική κυβέρνηση και πιστότητα στην τάξη της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν.

Το άρθρο 101

Για την πρόληψη των διακρίσεων και των προκαταλήψεων, και να ενθαρρύνουν τη συνεργασία για τη στήριξη και την ανάπτυξη των περιοχών του προγράμματος, καθώς και για την εξασφάλιση κατάλληλης συντονισμένη εποπτεία για την εφαρμογή των εν λόγω προγραμμάτων, θα δημιουργήσει το Ανώτατο Συμβούλιο των Περιφερειών, που αποτελείται των εκπροσώπων των Περιφερειακών Συμβουλίων. Οι σχετικές διατυπώσεις του συντάγματος και των λειτουργιών του Ανώτατου Συμβουλίου θα καθορίζονται από έναν ειδικό νόμο. 

Το άρθρο 102

Το Ανώτατο Συμβούλιο των Περιφερειών έχει το δικαίωμα, μέσα στα καθήκοντά του και τις ευθύνες του, να παρουσιάζει και να υποβάλλει στην Ισλαμική Συνέλευση, άμεσα ή μέσω της κυβέρνησης, σχέδια νόμων, τα οποία πρέπει να εξετάζονται από την ίδια τη Συνέλευση.

Το άρθρο 103

Οι διοικητές των περιφερειών, επαρχιών, περιφέρειες, και άλλες αρχές που ορίζονται από την κεντρική κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη να σεβαστεί τις αποφάσεις των τοπικών συμβουλίων εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων του τελευταίου.

Το άρθρο 104

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ισλαμική αρχή της δικαιοσύνης, και να φέρουν από κοινού από κοινού ανάπτυξη προγραμμάτων που σχετίζονται με την οικονομική ανάπτυξη στους τομείς της παραγωγής, της βιομηχανίας και της γεωργίας, που θα συσταθεί αποτελείται Συμβούλια των εκπροσώπων των εργαζομένων, των αγροτών, των διαχειριστών και των λοιπών εργαζομένων · Στους τομείς της εκπαίδευσης, της διοίκησης και άλλων υπηρεσιών, θα συσταθούν Συμβούλια που θα απαρτίζονται από εκπροσώπους των εργαζομένων. Οι κανόνες για τη σύσταση τέτοιων συμβουλίων, καθώς και τα καθήκοντά τους και τα προνόμιά τους, θα καθοριστούν με ειδικούς νόμους.

Το άρθρο 105

Οι αποφάσεις που λαμβάνουν τα Συμβούλια δεν πρέπει να έρχονται σε σύγκρουση με τις αρχές του Ισλάμ και με τους νόμους της χώρας.

Το άρθρο 106

Η διάλυση των Συμβουλίων απαγορεύεται, εκτός από τις περιπτώσεις που αποδεικνύουν τη μη εκπλήρωση των υποχρεωτικών καθηκόντων τους. Το προνόμιο της επαλήθευσης των αποφάσεων των Συμβουλίων και η κωδικοποίηση των διαδικασιών για τη διάλυση ή την ανασύστασή τους θα καθοριστεί με ειδικό νόμο. Σε περίπτωση διαφωνίας σχετικά με τη διάλυσή του, κάθε συμβούλιο έχει το δικαίωμα να παραπέμψει το αρμόδιο δικαστήριο και το Δικαστήριο έχει το καθήκον να αποφανθεί επί της αίτησης του Συμβουλίου με επείγουσα διαδικασία.


μερίδιο
Uncategorized