Το Σύνταγμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν

Εγκρίθηκε το 1980 - Αναθεωρήθηκε το 1989

ΜΕΡΟΣ ΕΞΙ - Νομοθετική εξουσία

Πρώτο τμήμα: η ισλαμική συνέλευση

Το άρθρο 62

Η Ισλαμική Συνέλευση17 αποτελείται από εκπροσώπους του λαού που εκλέγεται απευθείας από τον λαό με μυστική ψηφοφορία. Οι εκλογικές και υποψήφιες απαιτήσεις και οι μέθοδοι των εκλογών θα καθοριστούν σύμφωνα με το νόμο.

Το άρθρο 63

Εκπρόσωποι της Ισλαμικής Συνέλευσης παραμένουν στην υπηρεσία για τέσσερα χρόνια18. Οι εκλογές για κάθε νέα θητεία πρέπει να πραγματοποιηθούν πριν τελειώσει η προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδος, οπότε η Ισλαμική Δημοκρατία δεν είναι ποτέ χωρίς Ισλαμική Συνέλευση.

Το άρθρο 64

Η Ισλαμική Συνέλευση απαρτίζεται από διακόσια εβδομήντα αντιπροσώπους, και μετά το δημοψήφισμα του 1368, κάθε δέκα χρόνια, σε περίπτωση που ο πληθυσμός της χώρας αυξάνεται, λαμβάνοντας υπόψη τις γεωγραφικές, πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες, θα προστεθεί ένας επιπλέον Εκπρόσωπος, έως το μέγιστο είκοσι. Οι Ζωροαστριοί και οι Εβραίοι θα εκλέξουν, αντίστοιχα, έναν Αντιπρόσωπο. Οι Ασσύριοι Χριστιανοί και οι Χαλδαίοι Χριστιανοί θα εκλέξουν έναν κοινό Εκπρόσωπο. Οι Αρμένιοι Χριστιανοί θα εκλέξουν έναν Αντιπρόσωπο για τον Βορρά και έναν για τον Νότο. Ο αριθμός των εκπροσώπων και τα όρια των εκλογικών περιοχών καθορίζονται από το νόμο.

Το άρθρο 65

Μετά τις εκλογές, οι συνεδριάσεις της Ισλαμικής Συνέλευσης θεωρούνται έγκυρες όταν φτάνουν οι νόμιμοι αριθμοί συμμετοχής που αντιστοιχούν στα δύο τρίτα των αντιπροσώπων. Η επικύρωση των σχεδίων και των σχεδίων νόμων πραγματοποιείται σύμφωνα με τους εσωτερικούς κανονισμούς που έχει εγκρίνει η ίδια η Συνέλευση, εκτός από τις περιπτώσεις όπου το Σύνταγμα προβλέπει ειδική απαρτία. Για την έγκριση των εσωτερικών κανονισμών απαιτείται πλειοψηφία δύο τρίτων.

Το άρθρο 66

Οι ρυθμίσεις για την εκλογή του Προέδρου της Συνέλευσης και της Presidium19, ο αριθμός των εσωτερικών επιτροπών και τη διάρκεια της τοποθέτησής τους, καθώς και σε ζητήματα που σχετίζονται με τις μεθόδους της διαβούλευσης και της Συνέλευσης κανονισμούς που καθορίζονται από τον εσωτερικό κανονισμό της stessa20 Συνέλευσης .

Το άρθρο 67

Οι Εκπρόσωποι της Συνέλευσης, με την ευκαιρία της πρώτης συνόδου, πρέπει να ορκιστούν και να υπογράψουν το ακόλουθο κείμενο: "Με το Όνομα του Θεού Κλήμεντ και Ελεήμων, ορκίζομαι ενώπιον του Παντοδύναμου, για το Ιερό Κοράνιο και για την τιμή μου να δεσμευτώ να υπερασπιστώ την αγιότητα του Ισλάμ και των καρπών της Ισλαμικής Επανάστασης, του ιρανικού λαού και των αρχών της Ισλαμικής Δημοκρατίας, για να τιμήσει με πιστότητα και δικαιοσύνη την εντολή που μας έχει αναθέσει ο λαός, να εκπληρώσει με πίστη και αφοσίωση τα καθήκοντα του Αντιπροσώπου του λαού, να υπερασπιστεί σταθερά την ανεξαρτησία και την τιμή της χώρας, να προστατεύει τα δικαιώματα όλων των πολιτών με τη μέγιστη δέσμευση, να είναι πάντα στην υπηρεσία του λαού, να προστατεύει την ακεραιότητα του Συντάγματος, και να διατηρεί ως μοναδική αναφορά μου, τόσο με λόγια Και στα γραπτά, στην ανεξαρτησία της χώρας, στην ελευθερία του λαού και στην εγγύηση της ευημερίας της. " Οι εκπρόσωποι των θρησκευτικών μειονοτήτων ορκίζονται στα αντίστοιχα ιερά βιβλία τους. Εκπρόσωποι που δεν παρευρέθηκαν στην εναρκτήρια σύνοδο της Συνέλευσης ορκίζονται κατά την πρώτη σύνοδο στην οποία συμμετέχουν.

Το άρθρο 68

Σε περιόδους πολέμου και στρατιωτικής κατοχής της χώρας, με πρωτοβουλία του Προέδρου της Δημοκρατίας και μετά την έγκριση των τριών τετάρτων των αντιπροσώπων Συνέλευση και τη σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου των Φρουρών, οι εκλογές ανασταλεί στις περιοχές κατεχόμενα ή όλη την επικράτεια, για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Σε περίπτωση που δεν σχηματιστεί νέα Μέλη, η προηγούμενη Συνέλευση των Μετόχων παραμένει στην εξουσία και συνεχίζει τη δραστηριότητά της.

Το άρθρο 69

Οι συζητήσεις της Ισλαμικής Συνέλευσης πρέπει να είναι δημόσιες, και το Ραδιόφωνο και η Επίσημη Εφημερίδα του Κράτους πρέπει να δίνουν μια πλήρη έκθεση21. Σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, όταν το απαιτεί η εθνική ασφάλεια, μετά από αίτημα του Προέδρου της Δημοκρατίας, ενός από τους υπουργούς ή δέκα Αντιπροσώπους της Συνέλευσης, θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση υπό κλειστές πόρτες. Οι νομοθετικές πράξεις της Συνέλευσης που εγκρίθηκαν κατά τη διάρκεια των κλειστών συνόδων λαμβάνουν αξία μόνο εάν εγκριθούν από τα τρία τέταρτα των Αντιπροσώπων και παρουσία του Συμβουλίου των Κηδεμόνων. Μόλις σταματήσει η κατάσταση έκτακτης ανάγκης, πρέπει να γνωστοποιηθεί πλήρως η δημόσια γνώμη της κοινής γνώμης22 για να ληφθούν πλήρως υπόψη οι συζητήσεις που διεξάγονται υπό κλειστές πόρτες.

Το άρθρο 70

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και οι υπουργοί, ατομικά ή συλλογικά, έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στις ανοικτές συνόδους της Συνέλευσης και μπορούν να συνοδεύονται από τους αντίστοιχους συμβούλους τους. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, οι Αντιπρόεδροι και οι Υπουργοί είναι υποχρεωμένοι να παρευρίσκονται στις συνόδους της Συνέλευσης εάν το κρίνουν απαραίτητο από τους Αντιπροσώπους και ακούγονται εάν ζητήσουν να μιλήσουν. Το αίτημα προς τον Πρόεδρο να παραστεί στη σύνοδο της Ισλαμικής Συνέλευσης υπόκειται στην έγκριση της πλειοψηφίας των αντιπροσώπων.

Δεύτερο τμήμα: Εξουσίες και αρμοδιότητες της Ισλαμικής Συνέλευσης

Το άρθρο 71

Η Ισλαμική Συνέλευση μπορεί να νομοθετεί σε όλους τους τομείς, εντός των ορίων που ορίζει ο συνταγματικός νόμος.

Το άρθρο 72

Η Ισλαμική Συνέλευση δεν μπορεί να νομοθετεί αντίθετα με τις αρχές και τους κανόνες του Συντάγματος ή της επίσημης θρησκείας του κράτους. Το έργο της επαλήθευσης της εφαρμογής αυτής της αρχής ανατίθεται στο Συμβούλιο Guardian23, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στο άρθρο 96.

Το άρθρο 73

Η ερμηνεία των κοινών νόμων εμπίπτει στη δικαιοδοσία της Ισλαμικής Συνέλευσης. Ωστόσο, αυτό το άρθρο δεν έρχεται σε αντίθεση με το καθήκον του δικαστή να ερμηνεύει τους νόμους κατά την άσκηση της λειτουργίας του.

Το άρθρο 74

Οι λογαριασμοί κυβερνητικής εκπομπής, μετά από έγκριση από το Συμβούλιο των Υπουργών, υποβάλλονται στην Ισλαμική Συνέλευση. Οι λογαριασμοί και οι προτάσεις που υποβάλλονται με πρωτοβουλία τουλάχιστον δεκαπέντε εκπροσώπων της Συνέλευσης υποβάλλονται στην κοινοβουλευτική συζήτηση24.

Το άρθρο 75

Οι κινήσεις, προτάσεις και τροποποιήσεις των λογαριασμών, που υποβλήθηκε από την Ισλαμική Συνέλευση των Αντιπροσώπων, και συνεπάγεται μείωση των κρατικών εσόδων ή αύξηση των γενικών εξόδων, είναι πιθανό να συζητήσουμε μόνο όταν αυτές κινήσεις, οι προτάσεις και οι τροποποιήσεις περιλαμβάνουν τη ρητή ένδειξη των τρόπων και των μέσων με τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστεί η μείωση του εισοδήματος και η αύξηση των δαπανών.

Το άρθρο 76

Η Ισλαμική Συνέλευση έχει το δικαίωμα να προωθεί τις έρευνες και να διεξάγει ελέγχους σε κάθε επιχείρηση στη χώρα.

Το άρθρο 77

Οι διεθνείς συνθήκες, πρωτόκολλα, συμβάσεις και συμφωνίες πρέπει να εγκριθούν και να επικυρωθούν από την ισλαμική συνέλευση.

Το άρθρο 78

Οποιαδήποτε τροποποίηση των εθνικών συνόρων απαγορεύεται, εκτός από την περίπτωση των ασήμαντο τροποποιήσεις σύμφωνες με το εθνικό συμφέρον, υπό την προϋπόθεση ότι δεν είναι μονομερή χαρακτήρα και δεν βλάπτουν την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της χώρας, και ότι λαμβάνουν το ' έγκριση των τεσσάρων πέμπτων των αντιπροσώπων που εκλέγονται στην ισλαμική συνέλευση.

Το άρθρο 79

Απαγορεύεται η κήρυξη στρατιωτικού νόμου και η ίδρυση στρατιωτικής κυβέρνησης. Σε περίπτωση πολέμου και παρόμοιων καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, η κυβέρνηση θα εξουσιοδοτηθεί να εγκρίνει προσωρινά μέτρα και περιορισμούς, με την έγκριση της Ισλαμικής Συνέλευσης, αλλά η περίοδος ισχύος αυτών των επειγόντων μέτρων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα ημέρες. Εάν η κατάσταση έκτακτης ανάγκης παραμείνει πέραν αυτής της προθεσμίας και τα ληφθέντα μέτρα πρέπει να παραμείνουν σε ισχύ, η κυβέρνηση θα πρέπει να ζητήσει από την Ισλαμική Συνέλευση νέα άδεια.

Το άρθρο 80

Η χορήγηση ή επέκταση δανείων, επιχορηγήσεων και επιδοτήσεων που ζητήθηκαν χωρίς να ληφθούν υπόψη στο εξωτερικό και στο εσωτερικό της χώρας από την κυβέρνηση πρέπει να εγκριθεί από την Ισλαμική Συνέλευση.

Το άρθρο 81

Απαγορεύεται αυστηρά να παρέχεται στους αλλοδαπούς η δυνατότητα ίδρυσης εταιρειών ή ιδρυμάτων ή εταιρειών με δημόσια ιδιοκτησία στους τομείς των εμπορικών, γεωργικών, βιομηχανικών, μεταλλευτικών και XNXX υπηρεσιών.

Το άρθρο 82

Η παραδοχή ξένων εμπειρογνωμόνων από την κυβέρνηση απαγορεύεται, εκτός από τις περιπτώσεις όπου το έργο τους είναι απολύτως απαραίτητο. Ωστόσο, αυτή η υπόθεση δεν μπορεί να γίνει χωρίς την έγκριση της Ισλαμικής Συνέλευσης.

Το άρθρο 83

Τα κτίρια και οι κρατικές ιδιοκτησίες που αποτελούν την κληρονομιά του έθνους δεν μπορούν να αποξενωθούν παρά μόνο με την έγκριση της Ισλαμικής Συνέλευσης και μόνο όταν δεν είναι μοναδικά.

Το άρθρο 84

Κάθε μέλος της Συνέλευσης είναι ατομικά υπεύθυνο ενώπιον του έθνους και με βάση το αξίωμά του έχει το δικαίωμα να εκφράζει τη γνώμη του για οποιοδήποτε θέμα που αφορά τη χώρα εσωτερικά και εσωτερικά26.

Το άρθρο 85

Το γραφείο και η λειτουργία των Αντιπροσώπων της Ισλαμικής Συνέλευσης είναι προσωπικά και δεν μπορούν να μεταφερθούν σε άλλους. Η Ισλαμική Συνέλευση δεν μπορεί να μεταβιβάσει τη νομοθετική της εξουσία σε άλλο πρόσωπο ή σώμα. Ωστόσο, όποτε αυτό είναι απαραίτητο, σύμφωνα με το άρθρο. 72, η Συνέλευση μπορεί να αναθέσει στις εσωτερικές της επιτροπές το έργο της σύνταξης ορισμένων νόμων. Σε αυτήν την περίπτωση, οι νόμοι που διατίθενται κατ 'αυτόν τον τρόπο θα τεθούν σε ισχύ ως προσωρινά μέτρα και θα παραμείνουν σε ισχύ για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και θα εγκριθούν από τη Συνέλευση. Η οριστική έγκρισή τους θα εξαρτηθεί από την Ισλαμική Συνέλευση. Η Ισλαμική Συνέλευση, σύμφωνα με το Άρθ. 72, μπορεί να αναθέσει στις δικές του εσωτερικές επιτροπές το καθήκον της οριστικής έγκρισης του καταστατικού των οργανισμών, των επιχειρήσεων, των κρατικών ιδρυμάτων ή των κρατικών υπαλλήλων ή να διορίσει την κυβέρνηση για τέτοιες εγκρίσεις. Σε αυτήν την περίπτωση, οι κυβερνητικές εγκρίσεις δεν πρέπει να έρχονται σε αντίθεση με τα θεμέλια και τους κανόνες της επίσημης θρησκείας της χώρας ή του Συντάγματος. Επαλήθευση συμμόρφωσης τέτοιων εγκρίσεων, σύμφωνα με το άρθρο. 96, είναι ευθύνη του Συμβουλίου Φύλακας. Οι κυβερνητικές εγκρίσεις πρέπει επίσης να είναι σύμφωνες με το γενικό δίκαιο της χώρας. Για να εξακριβωθεί η συμμόρφωση των εγκρίσεων με το νόμο, πρέπει να υποβληθούν στον Πρόεδρο της Ισλαμικής Συνέλευσης.

Το άρθρο 86

Οι εκπρόσωποι της Ισλαμικής Συνέλευσης είναι απολύτως ελεύθεροι να εκφράσουν την άποψή τους και να ψηφίσουν και δεν μπορούν να διωχθούν ή να συλληφθούν λόγω των απόψεων που εκφράστηκαν στη Συνέλευση ή λόγω των ψήφων που εκπροσωπούνται Ισλαμική Συνέλευση.

Το άρθρο 87

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, αφού επιλέξει τους υπουργούς του και πριν αναλάβει οποιαδήποτε άλλη πρωτοβουλία, πρέπει να λάβει την ψήφο εμπιστοσύνης της Ισλαμικής Συνέλευσης για την κυβέρνησή του. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της περιόδου κατά την οποία παραμένει στη θέση του, μπορεί να ζητήσει την ψήφο εμπιστοσύνης της Συνέλευσης για σημαντικά και αμφιλεγόμενα θέματα και για το σχηματισμό του Συμβουλίου Υπουργών.

Το άρθρο 88

Κάθε φορά που ένα τέταρτο της Ισλαμικής Συνέλευσης των Αντιπροσώπων θέσω ένα ερώτημα προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ή εκπροσώπου Συνέλευση ισλαμικό κάνω μια ερώτηση σε έναν υπουργό για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του τελευταίου, το άτομο καλείται υποχρεούται να εμφανίζονται πριν από την Ισλαμική συνέλευση και να παρέχει τις κατάλληλες απαντήσεις εντός μέγιστης προθεσμίας δέκα ημερών για υπουργούς και ένα μήνα προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, η περίοδος αυτή μπορεί να παραταθεί μόνο για σοβαρούς λόγους και διακριτικότητα Ισλαμικής Συνέλευσης.

Το άρθρο 89

1- Σε ορισμένες περιπτώσεις, όταν το κρίνουν απαραίτητο, οι Εκπρόσωποι της Ισλαμικής Συνέλευσης μπορούν να προωθήσουν και να υποβάλουν το Συμβούλιο Υπουργών ή έναν μόνο υπουργό σε πρόταση μη εμπιστοσύνης. Η πρόταση μη εμπιστοσύνης μπορεί να συζητηθεί από την Ισλαμική Συνέλευση μόνο όταν υποβληθεί γραπτώς και υπογραφεί από τουλάχιστον δέκα Αντιπροσώπους. Το Συμβούλιο των Υπουργών ή ο υπουργός που αμφισβητείται πρέπει να εμφανιστούν ενώπιον της Συνέλευσης εντός δέκα ημερών από την παρουσίαση της πρότασης, να απαντήσουν στις ερωτήσεις που τέθηκαν και να ζητήσουν ψήφο εμπιστοσύνης. Σε περίπτωση που το Υπουργικό Συμβούλιο ή ο Υπουργός δεν φαίνεται να ανταποκρίνονται στην πρόταση, οι Αντιπρόσωποι θα παράσχουν διευκρινίσεις σχετικά με την πρόταση που υποβάλλεται και η Ισλαμική Συνέλευση μπορεί, κατά την κρίση της, να επικυρώσει ψήφο μη εμπιστοσύνης. Εάν η Ισλαμική Συνέλευση δεν δώσει την ψήφο εμπιστοσύνης της, το Συμβούλιο Υπουργών ή ο υπουργός που ζητείται θα αποσυρθούν από τις αντίστοιχες θέσεις τους. Και στις δύο περιπτώσεις, οι μεμονωμένοι υπουργοί που υπόκεινται σε πρόταση μη εμπιστοσύνης δεν θα μπορούν να συμμετάσχουν στο νέο Συμβούλιο Υπουργών που θα συγκροτηθεί για να διαδεχθεί το προηγούμενο. Προτάσεις μη εμπιστοσύνης για απάντηση σε υποθέσεις υπό την ευθύνη του ως Προέδρου της εκτελεστικής εξουσίας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας πρέπει να παρουσιαστεί στη Συνέλευση εντός ενός μηνός από την παρουσίαση της πρότασης μη εμπιστοσύνης και να απαντήσει επαρκώς στα ερωτήματα που τέθηκαν. Σε περίπτωση που η πλειοψηφία των δύο τρίτων των Αντιπροσώπων της Ισλαμικής Συνέλευσης, αφού άκουσε τα λόγια του Προέδρου της Δημοκρατίας και εκείνων των Αντιπροσώπων υπέρ και κατά της πρότασης μη εμπιστοσύνης, ψηφίζει δήλωση ανικανότητας από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, συμμόρφωση με το σημείο 2 του άρθρου 10, το θέμα θα παρουσιαστεί στον Ανώτατο Οδηγό.

Το άρθρο 90

Όποιος σκέφτεται να αμφισβητήσει τη λειτουργία ισλαμικού Συνέλευση, η Εκτελεστική ή οι δομές Δικαστικών, μπορεί να υποβάλει γραπτώς τα παράπονά τους Ισλαμική συνέλευση, η οποία έχει την υποχρέωση να κάνει έρευνες σχετικά και να ανταποκριθεί επαρκώς. Στις περιπτώσεις που η διαφορά αφορά την εκτελεστική εξουσία ή τη δικαστική εξουσία, η ισλαμική συνέλευση τους αναθέτει την υποχρέωση διεξαγωγής ερευνών και παροχής επαρκών απαντήσεων και κοινοποιεί το αποτέλεσμα μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα. Εάν το αντικείμενο του παραπόνου θεωρηθεί ότι είναι γενικού συμφέροντος, το αποτέλεσμα δημοσιοποιείται από την ισλαμική συνέλευση.

Το άρθρο 91

Προκειμένου να προστατευθεί το Σύνταγμα και οι Ισλαμικές αρχές, διασφαλίζοντας ότι καμία νομοθετική πράξη που κυρώθηκε από την Ισλαμική Συνέλευση δεν βρίσκεται σε σύγκρουση με αυτές, δημιουργείται Συμβούλιο Φυλάκων αποτελούμενο από τα ακόλουθα μέλη: 1. Έξι εξειδικευμένοι ισλαμικοί δικαστές (fuqaha), ειδικοί στο Ισλαμικό Δίκαιο, γνωρίζουν τις ανάγκες του σύγχρονου κόσμου και τις ανέσεις της εποχής. Ο διορισμός αυτών των έξι βουλευτών είναι το προνόμιο του Ανώτατου Οδηγού. 2. Έξι εξειδικευμένοι και ειδικευμένοι νομικοί σε διάφορους κλάδους δικαίου, που επιλέχθηκαν από αυτούς της ισλαμικής πίστης, πρότειναν στην ισλαμική συνέλευση ο Πρόεδρος του Δικαστικού Οργανισμού και διορίστηκαν με ψήφο της ίδιας της Συνέλευσης.

Το άρθρο 92

Τα μέλη του Συμβουλίου των Φρουρών εκλέγονται και παραμένουν στη θέση τους επί έξι χρόνια. Μόνο για την αρχική περίοδο δραστηριότητας, μετά τα τρία πρώτα έτη ισχύος, τα μισά μέλη κάθε μιας από τις δύο ομάδες νομικών, που επιλέγονται με κλήρωση, αντικαθίστανται από ίσο αριθμό νέων εκλεγμένων μελών του 28.

Το άρθρο 93

Όταν δεν συγκροτείται το Guardian Council, η Ισλαμική Συνέλευση δεν έχει εξουσία να νομοθετεί, εκτός από περιπτώσεις επικύρωσης της εντολής της Συνέλευσης και εκλογής των έξι μελών του Συμβουλίου των Κηδεμόνων.

Το άρθρο 94

Όλες οι νομοθετικές πράξεις που επικυρώθηκαν από την Ισλαμική Συνέλευση πρέπει να υποβληθούν προς εξέταση από το Συμβούλιο Φυλάκων. Το Συμβούλιο των Κηδεμόνων, μέσα σε δέκα ημέρες, πρέπει να επαληθεύσει ότι το περιεχόμενο κάθε νομοθετικής πράξης δεν έρχεται σε αντίθεση με τις αρχές του Ισλάμ και τις αρχές του Συντάγματος. Εάν διαπιστωθούν περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τις προαναφερθείσες αρχές, η εν λόγω νομοθετική πράξη παραπέμπεται στην ισλαμική συνέλευση για επανεξέταση. Εάν, ωστόσο, η νομοθετική πράξη συμμορφώνεται, τίθεται σε ισχύ και είναι ευαίσθητη στην εφαρμογή29.

Το άρθρο 95

Το Συμβούλιο των Φρουρών, εάν κρίνει ότι δέκα ημέρες, αποτελούν ένα χρονικό διάστημα επαρκές για την ολοκλήρωση του ελέγχου μιας νομοθετικής πράξης, μπορεί να ζητήσει από την Εθνοσυνέλευση για παράταση κατά δέκα ημέρες κίνητρο αυτό το αίτημα σωστά.

Το άρθρο 96

Η ευνοϊκή άποψη για τη συμμόρφωση με τις ισλαμικές αρχές μιας νομοθετικής πράξης επικυρωμένης από την Ισλαμική Συνέλευση είναι έγκυρη όταν εκφράζεται από την πλειοψηφία των θρησκευτικών νομικών μελών του Συμβουλίου των Κηδεμόνων. Η άποψη υπέρ της συμμόρφωσης μιας νομοθετικής πράξης με το Σύνταγμα ισχύει όταν εκφράζεται από την πλειοψηφία των δώδεκα μελών του Συμβουλίου των Φρουρών.

Το άρθρο 97

Μέλη του Συμβουλίου της Φρουράς μπορούν να παραστούν στις συνόδους της Ισλαμικής Συνέλευσης όταν συζητούνται κυβερνητικά νομοσχέδια για την επιτάχυνση του χρονοδιαγράμματος. Ωστόσο, όταν η Ισλαμική συνέλευση νομοσχέδιο εισάγεται με τη σειρά της ημέρας με τα χαρακτηριστικά του επείγοντος ή έκτακτης ανάγκης, τα μέλη του Συμβουλίου των Φρουρών πρέπει να είναι παρόντες στη συνεδρίαση και να εκφράσουν τη γνώμη τους σχετικά με το κείμενο που εξετάστηκαν.

Το άρθρο 98

Η ερμηνεία του Συντάγματος είναι το προνόμιο του Συμβουλίου των Φρουρών, το οποίο αποφασίζει με την πλειοψηφία των τριών τετάρτων των μελών του. 

Το άρθρο 99

Το Συμβούλιο Κηδεμόνων είναι επιφορτισμένο με την εποπτεία των εκλογών της Συνέλευσης Εμπειρογνωμόνων, του Προέδρου της Δημοκρατίας, των εκλογών των Εκπροσώπων της Ισλαμικής Συνέλευσης και του δημοψηφίσματος30. 


μερίδιο
Uncategorized