حمید رضا سالاری

متخصص داخلی (Παθολόγος γιατρούς)

تلفن: 3355222249

آدرس: Via Fregene, 6, Ρώμη

μερίδιο