نمایشگاه گروهی نقاشان ایرانی در شهر پارما ایتالیا

نمایشگاه نقاشی هنرمندان موسسه تذهیب در نمایشگاه هنری پارما

با مدیریت موسسه فرهنگیهنری تذهیب; و مشارکت رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا ؛ نمایشگاه گروهی 36 اثر نقاشی يرمندان موسسه فرهنگیهنری تذهیب; با موضوع (سماع در اشعارتب) از تاریخ 13 لغایت 22 مهر ماه 1398 در محل دایمی نمایشبانای بينالمللی شهر پارما ایتالیا برگزار می گردد.

این نمایشگاه که یکی از معتبرترین نمایشگاه های بین‌المللی اروپا است ؛ همه ساله با شرکتهنرمندان نوگرا ؛ موسسات فرهنگی وهنری; وگالری‌های معتبر از کشورهای مختلف برگزار می گردد.

μερίδιο