افتتاح نمایشگاه عکس عشایر ایران در شهر ماترا

افتتاح نمایشگاه عکس عشایر ایران در پایتخت فرهنگی اروپا

با مشارکت رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا ، از ساعت 18:30 καθημερινά جمع 8 نوامبر 2019 م. (17 آبان ماه 1398) نمیشگاه نکعارکس با عنوان "اقوام و سرزمین های رنده: مسیرهای چگشت میان ایران و ایتالیا" ، ران و سرزمین های رنده: مسیرهای چرگشت میان ایران و ایتالیا "، ران دستالی 

این نمایشگاه که به مناسبت انتخاب شهر Matera به τίτλος پایتخت فرهنگی اروپا در سال 2019 م. در این شهر برگزار می گردد; Πριν از این در سال 2016 م. در شهر Πεσκάρα; و متعاقباً در سال 2018 م. در شهرهای رم و تهران برپا گردیده; و کتاب مصور آن نیز با مشارکت رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا انتشار یافت است.

مشارکت در برگزاری این نمایشگاه ، بخشی از فعالیت های رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا به مناسبت اتالیا ب ماسبت اتالیا به مناسبت اتالیان ب ان اروران ف ل ب است; که در کنار برگزاري مجموعه برنامه فرهنگی "از مشهد تا ماترا"; و پیریری πρόσβαση پیمان خواهرخواندگی شهر های توس و Ματέρα; نامگذاری متقابل خیابان هایی در دو شهر ؛ و طال سردس فردوسی در اين شهر ٻي ήفت است.

Επεξεργασία περιεχομένου

افتتاح نمایشگاه عکس شهرمشهد در ماترا

آغاز مجموعه برنامه های فرهنگی از مشهد تا ماترا

 

μερίδιο