نشست دانشگاهی معماری معاصر ایران

Επικοινωνήστε μαζί μας

با مشارکت رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا ؛ Σύστημα معماری; و دانشورده معماری دانشگاه ساپینزا شهر رم ، ازساعت 18.45 - 14.30 καθημερινά پنجشنبه 28 Μαρτίου 2019 م. سوال تخصصی "گرایشات معماری معاصر ایران" در محل Aula Magna دانشده معماری دانشگاه ساپینزا شهر رم به نشاني Gr رم رم نشاني Via Gramsci, 53

- عبدالرضا گلپایگانی معاون شهرسازی شهرداری تهران; Domizia Mandolesi هماهنگ کننده دوره کارشناسی ارشد معماری دانشگاه ساپینزا; و Roberto Cherubini επαφές بین الملل دپارتمان معماری و طرح دانشگاه ساپینزا; معمار Alessandra De Cesaris; و کامران افشار نادری (مؤسس مجله تخصصی معمار) در خاص گرایشات معماری معاصر ایران بهااد سخن خوهند پراره 18 و از ساعت با مقدس Laura Valeria Ferretti Guendalino Salimei و از معماران دپارتمان معماری و طرح دانشگاه ساپینزا, هم اندیشی وجهجه گیری پایانی στην دوراند یافت.

 

μερίδιο