آیین گشایش دوره آموزش زبان و ادبیات فارسی رایزنی فرهنگی

چهل و چهارمین دوره آموزش زبان و ادبیات فارسی رایزنی فرهنگی در شهر رم

روز شنبه اسفندماه 4 1397, چهل و چهارمین دوره آموزش زبان و ادبیات فارسی رایزنی فرهنگی, با حضور 45 فارسی آموز آغاز گردید. این دوره شامل 18 ساعت آموزش است? که در سه سطح مقدماتی, متوسط, و پیشرفته (جمعا 54 ساعت آموزش)? در قالب 12 جلسه آموزشی, شنبه ها, به ترتیب سطح از ساعات 9? 10.30? و 12 به مدت 1.5 ساعت ( هر جلسه)? توسط مدرس فارسی زبان برگزار میگردد? و از فارسی آموزانی که در 80% ساعات آموزشی حضور داشته باشند? در جلسه پایانی, آزمون کتبی و شفاهی به عمل آمده? و برای فارسی آموزان حایز نمره قبولی, گواهی پایان دوره صادر خواهد شد.

اکبر قولی; رایزن فرهنگی ، در آیین گشایش این دوره ؛ پس از خوشامدگویی; و ابراز خرسندی از این که شرکت شرکت کنندگان ، به وابه علاقوںه به فرهنگ و ادب پارسی ، به جمع فارسن آ بو جمع فارسن آ ب جمع فارسن آ ب جمع فارسن آ مع زبان فارسی را برای ایشان ، به پنجره ای گشوده به چشم انداز باغ دلگشای فرهنگ و تمدن ایران تشبیه; و در مصاحبه با خبرنگار واحد مرکزی خبر نیز ، شرکت کنندگان این دوره را عمدتا همسران ایتالیایی ؛ Ή فرزندان ایرانیان مقیم; مشارکین تجاری ایران; و دانش جویان ایتالیایی رشته های ایران شناسی و زبان ادبیات فارسی ؛ و علاقوںه مندان به فرهنگ و تمدن ایران معرفی نمود.

μερίδιο