درگذشتی جانباز فداکار برادر عزیزمان جناب آقای اکبر قولی

درگذشتی جانباز فداکار برادر عزیزمان جناب آقای اکبر قولی

با τελική αποζημίωση و αποζημίωση, σε θάνατο αποζημίωση و عضو برادر عزیزمان جناب اکبر قولی را به خانواده داغدارش; συνεργάτες ارجمند οργανώσεις πολιτισμού και επικοινωνιών و جامعه فرهنگی ایران و Ιταλία تسلیت عرض کرد, از خداوند منان برای آن مرحوم علو درجات و رحمت واسعه, و برای خانواده آن عزیز از دست رفته صبر جمیل مسئلت دارم.
Οι κατάλληλες υπηρεσίες και οι ερευνητές τους προηγούνται και παρουσιάζουν τον πολιτισμό και τον πολιτισμό του Ιράν - Ισλαμική και επίσης πολιτισμικές δραστηριότητες.
روحش شاد و یادش گرامی باد
محمد تقی امینی
رایزن فرهنگی ج.α. Ιράν στην Ιταλία

μερίδιο