آغاز مجموعه برنامه های فرهنگی از مشهد تا ماترا

نمایشگاه عکس های قدیم (آنتونیو جانوتزی) και جدید (محمد خوشرو) مشهد مقدس در ماترا افتتاح شد

از ساعت 17 καθημερινά شنبه 13 مهرماه 1398 نمایشگاهی بر بر و 30 عکس قدیمی دوره قاجار این شهر از آقای "آنتونیو جانوتزی" از اه شهر شهر "ماترا", در Ipogeo di Piazza San Francesco شهر از قای "ارارال ر" ارالحشششششال حر رارال رال یرارال یرارال رارال رارالارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارالارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارار. در حاشیه مراسم صحيحح این نمایشگاه که با مقدس رایزن فرهنگی ایران در ایتالیا ؛ شهردار; و مشاور شهرداری "ماترا"; و مشاور وزیر میراث و فعالیت‌های فرهنگی ایتالیا جب یافت; اکبر قولی; رایزن فرهنگی ایران در ایتالیا ، طی مصاحبه با خبرنگار شبکه تلویزیونی "TRM" شهر "ماترا"; با اشاره به مناسبات همه فلمه فرهنگ محور دو کشور; و اراهه شناش مختصری از روند σχήμα گیری و اجرای این; عکاسان; و ارزش معنوی; معماری; وهنری محتوای عکس‌های نمایشگاه را تشریح ؛ و ضمن سپاس از میزبان; نسبت به استمرار همکاری‌هایی که نمایشگاه διαμορφگرآن است ؛ ابراز احمددواری نمود. این نمایشگاه که تا روز 27 مهرماه 1398 برپا ولد بود; بخشی از مجموعه برنامه‌هایی است ؛ که رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا ، هم زمان با انتخاب شهر "ماترا" به τίτλος پایتخت فرهنگی اروپ در 2019 سال. با عنوان "از مشهد تا ماترا" ، در این شهر برگزار می نماید.  

μερίδιο