انتشار کتاب ایران سرزمین شکوه و زیبایی

انتشار ویراسته دوم کتاب ایران سرزمین شکوه و زیبایی در ایتالیا

- تألیف; تصاویر ؛ ؛ صفحه آرایی; ويا گرافیکی آن توسط رایزنی فرهنگی در قالب 86 صفحه مصور رنگی; با شمارگان 1000 Έκδοση; توسط انتشارات "پونته سیستو" (γέφυρα Sixtus) شهر رم ، منتشر نمود.
محتوای این کتاب زیر نظر اکبر قولی (رایزن فرهنگی ایران در ایتالیا); برو مبناي خان خان فرحناز جلیلوند; و آقای رضا جمشیدی (وابسته فرهنگی رایزنی) گردآوری گردیده; و پس از برگردان ایتالیایی توسط آقایان محسن یزدانی ؛ و "مهدی جوزپه آئیلّو" (Mahdi Giuseppe Aiello); با صفحه آرایی و جلوه های گرافیکی خانم میترا همت پور و شیما قولی به چاپ رسیده است.
کتاب مذکور الهام گرفته از کتاب انگلیسی زبانی به همین عنوان است? که به همت سازمان میراث فرهنگی, صنایع دستی و گردشگری ایران در سال 2016 م. انتشار یافته? و پس از نشر برگردان ایتالیایی با اعمال پاره ای تغییرات? ویراسته دوم آن با بازنگری بنیادین? متفاوت از نسخه اولیه, انتشار یافته است.

μερίδιο