تازه های نشر

Απελευθέρωση φύλλων συλλογικής ιστορίας τρόμου και λαρς γλαμαχσίν σαάντι

مجموعه داستان “ترس و لرز” اثر غلامحسین ساعدی (1364 - 1314) توسط Felicetta Ferraro به γλώσσα ایتالیایی ترجمه; و با مقدمه ای به قلم مترجم; با عنوان ایتالیایی Φόβος και τρόμος در قالب 176 صفحه توسط انتشارات Γέφυρα 33 انتشار ή εργασία; و قیمت 14 XNUMX ورو روانه بازار نشر ایتالیایی زبان گردیده است.

این مجموعه مشتمل بر شش داستان کوتاه پیوسته است که نخستین بار در سال 1347 انتشار یافته است. 

μερίδιο