Ø Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ø² Ø Ø Ø Ø ± Ø ± Ø ± Ø ...

Ø ± Ø ± Ø ± Ø ± Ø ± Ø ± Ø ± Ø ± Ø ± Ø ± Ø ± Ù † Ø ± Ø ± Ø ...

از ساعت XNUMX καθημερινά شنبه سوم فروردين ماه XNUMX جشن نوروزي رايزني فرهنشي در ايتاليا, در ανάبار بي سابقه صدها ايراني مقيم و ايتاليايا علاقوںه مند به فرهنگ و تمدن ايران اسلامی, در محل عمارت خانه معماري, در مركز شهر رم. شور شور تر تر تر از هر هر سال ، آغاز آغاز گرد گرد گرد
نقالي و شاهنامه خواني علي شمس? نمايشنامه نامه نويس, كارگردان و بازيگر شناخته شده تاتر ايران? اجراي موسيقي سنتي ايراني توسط گروه ترنج متشكل از هنرمندان ايراني مقيم ايتاليا به سرپرستي وحيد حاج حسيني? و تبريك نوروزي اكبر قولي رايزن فرهنگي ایران در ايتاليا, بخش هاي مختلف اين برنامه بود كه با پذيرايي ايراني به پايان رسيد.
این مراسم خود ، بخشي از جشنواره نوروزي رايزني فرهن χρωμα بود. كه با همايش معماري معاصر ايران ، از ساعت ١٥ اغاز شده ؛ و باهر مهمانان ويژه; گلپايگاني معاون شهردار تهران; رايزن فرهن مسئلو سابق ايتاليا در ايران; رييس نظام معماري شهر رم و… تايا از شب ادامه داشت.
ميزان استقبال از اين مراسم كه بخش قابل توجهي از مهمانان آن را گردشگران خارجي مركز تاريخي شهر رم تشكيل مي دادند به حدي بود, كه پس از تكميل ظرفيت سالن, بخشي از مراجعين با پشت سرگذاشتن صف هاي طولاني انتظار موفق به ورود به محل اجراي مراسم گرديدند.

 

μερίδιο